ANBI

NAAM: Stichting De Loods
ADRES: Lichtenvoordsestraatweg 98  7121RE  Barlo (gemeente Aalten)
POSTADRES: Nijhofsweg 1  7122PZ  Aalten
MAIL: info@deloodsbarlo.nl
BANKREKENING: NL59RABO0380203588
RSIN: 005455303
KvK nr: 41048971

DOELSTELLING (statuten):
1. De stichting heeft ten doel: het organiseren en brengen van activiteiten op cultureel en creatief gebied en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het organiseren en mede-organiseren van evenementen;
b. het organiseren van andere activiteiten die de in lid 1 van dit artikel genoemde doelstelling bevorderen;
c. het samenwerken met andere organisaties die een soortgelijk of aanverwant doel nastreven.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

BELEIDSPLAN:
Hoofddoel is het leefbaar en vitaal houden van Barlo en omgeving op basis van de bovengenoemde doelstellingen.
Door het realiseren (2019 – 2021) van een toekomstbestendige accommodatie kunnen we ons doel verwezenlijken. De Loods is een toevoeging voor de omgeving. Versterkend, echter geenszins concurrerend voor anderen.

TOELICHTING OP HET BELEID:
De Loods in Barlo, sinds jaar en dag, sociaal-cultureel betrokken in Aalten en omstreken. De Loods is toe aan een algehele renovatie om in de toekomst ook een veilige plaats te kunnen blijven bieden aan jong en oud voor allerlei activiteiten op sociaal-cultureel gebied.
Jongeren uit Barlo, en ook uit de ruime omgeving, komen samen om elkaar te ontmoeten. Vaak ontstonden hier vriendschappen voor het leven. In de afgelopen jaren heeft deze Loods op wisselende manieren in een grote behoefte voorzien. Naast een ontmoetingsplaats voor jongeren uit de ruime omgeving,  is de Loods een aansprekend poppodium voor beginnende en bekende bands.

Maar de huidige staat van het gebouw is slecht. De staat van het sanitair, de isolatie van het gehele pand, eigenlijk is alles sterk verouderd.
Een grondige verbouwing biedt de Loods met zijn huidige en toekomstige gebruikers nieuwe kansen en vele mogelijkheden voor activiteiten. Kansen voor een breed publiek. Kansen voor jong en oud!

Met (lokale) vakmensen en met de inzet van onze vele vrijwilligers krijgt de Loods weer nieuw elan en volop kansen in de samenleving. Zo blijft De Loods een belangrijke sociaal en culturele spil, voor jong en oud, in Barlo en wijde omgeving.
Uiterst belangrijk voor de sociale cohesie en de leefbaarheid van de plattelands omgeving in Barlo en Aalten. Om Barlo op lange termijn leefbaar en aantrekkelijk te houden voor jongeren, willen we de jongeren actief betrekken bij de gemeenschap. Tientallen jongeren hebben nu al aangegeven te willen helpen als vrijwilliger bij de verbouwing van de Loods.
Naast jongeren, hebben zich al vele ouderen gemeld als vrijwilliger want De Loods is er voor elke leeftijdscategorie.
Een brede samenwerking met verenigingen en instanties uit de buurt, zorgt voor veel draagvlak.
We bieden vergaderruimte, activiteitenruimte, ontmoeting, oefenruimte en ruimte voor optredens.

Er zijn contacten met jongeren uit Duitsland. Hier ligt een kans om jongeren uit de Nederlandse en Duitse grensstreek met elkaar in contact te laten komen. Dit is sociaal en economisch interessant en helpt de bevolkingskrimp in de grensregio tegen te gaan.

Doordat jong en oud samenwerken worden creatieve ideeën van jongeren gerealiseerd met zakelijke en technische ondersteuning van ouderen.
Ouderen helpen jongeren bijvoorbeeld bij het opstellen van een bestuur plan, calamiteitenplan, opleiding BHV, aanvragen vergunningen, etc.
Jongeren volgen elkaar op in werkgroepen. Zo blijft kennis behouden en wordt nieuwe kennis opgedaan. Ook bestuurlijk is De Loods een constructieve samenwerking tussen jong en oud.
Een meerwaarde voor de samenleving, waarbij betrokkenheid bij elkaar en bij de omgeving worden gestimuleerd via ontmoetingsplaats De Loods.

De verbouwing van De Loods (2019 – 2021) is technisch haalbaar.
Kennis, arbeid en materiaal worden deels door eigen mensen ingebracht.
Tekeningen zijn gereed.
De vergunning voor de verbouwing is inmiddels door de gemeente verstrekt.

De Loods is er voor iedereen en biedt laagdrempelige kansen voor sociaal-culturele activiteiten.
Jong en oud werken samen aan een goede toekomst voor De Loods, voor Barlo en voor de omgeving.

ACTIVITEITEN 2018
In de wintermaanden, begin 2018 waren er de maandelijkse “Jetzt gehts Loods” avonden voor en door de jongeren.
7 april was de gezellige Revivalnight voor de oudere jongeren.
15 juni was de autowasdag t.b.v. Muziekvereniging Excelsior Barlo. Heel Barlo en omgeving reed weer in glimmende auto’s rond.
Gemiddeld twee keer per maand, was De Loods in gebruik voor besloten activiteiten.
Op 31 december werd 2018 uitgezwaaid en feestelijk begonnen aan 2019

2018 stond in het teken van plannen maken.
Het bestuur heeft veel vergaderd. Verbouw tekeningen zijn gemaakt en inmiddels  is de vergunning binnen. Er werd druk gewerkt aan fondsen werving, met tot nu toe een zeer gunstig verloop. Dat belooft wat voor de komende jaren!

BESTUURDERS:
Voorzitter: D.J. te Linde
Secretaris-Penningmeester: H.C. Ligterink
R.S. Gussinklo
P.J. Frenken
Alle bestuurders zijn ‘gezamenlijk bevoegd’. Dit is vastgelegd in de statuten en bij de KvK.

Beloningsbeleid:
Alle bestuursleden, vrijwilligers en overige sympathisanten werken  pro deo

Activiteiten:
Jongeren avonden
Ouderen avonden
Optredens van artiesten
Vergaderruimte
Oefenruimte
Activiteiten ruimte
Allerhande culturele en creatieve activiteiten

2019 Baten en Lasten:

2018 Baten en Lasten:

Baten:
2.746 Opbrengst acties
1.889 Terugbetaling belasting
1.000 Gemeente Aalten
10.614 Rabofonds
16.249 Totale baten

Lasten:
221 Bank en verzekering
2.295 Nutsvoorzieningen
734 Huur
426 Buma/ Sena Stemra
497 Schoonmaak en gebruik
911 Inkoop voorraad
439 Asbest inventarisatie mbt verbouwplannen
4.467 Architect mbt verbouwplannen
9.990 Totale lasten